ติวสอบเข้าสาธิต

ติวสอบสาธิตเกษตร ติวสอบสาธิตจุฬา ติวสอบสาธิตประสานมิตร

ดำเนินงานสอนโดย ทีมงานอดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์แป๋ว อาจารย์เกษียณอายุราชการจากโรงเรียนสาธิตเกษตร
อาจารย์เปิ้ล ผู้เชี่ยวชาญการผลิตแบบฝึกหัดข้อสอบสาธิต บทเรียนขั้นพื้นฐานต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การฟัง การคิดวิเคราะห์ ความรู้รอบตัว ภาพเชาวน์ ซึ่งพัฒนามาจากข้อสอบเก่าสาธิตเกษตรในทุกๆปี อย่างละเอียด ครบถ้วน
อาจารย์ฉัตร และทีมงานครูผู้เชี่ยวชาญการสอน GAT,PAT (เชาวน์) ในระดับอนุบาลเพื่อเตรียมสอบสาธิตโดยเฉพาะ

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

วิธีการสอน

ในการทำแบบฝึกหัดแต่ละชุดเป็นแบบฝึกหัดที่สร้างสรรค์มาจากข้อสอบเก่าสาธิตเกษตร ผู้สอนหน้าชั้นเรียนจะสอน อธิบาย ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคำสั่ง ความรู้ ทักษะการคิดโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ จากนั้นเด็กๆ ลงมือทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง โดยในห้องเรียนจำนวนนักเรียนมีไม่เกิน 25 คน จะมีคุณครูผู้คุมอีก 3 คน ซึ่งจะคอยช่วยเหลือ ดูแล อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่เด็กยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ เมื่อเด็กๆ ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว อาจารย์หน้าชั้นเรียนจะทำการเฉลยคำตอบโดยการ วิเคราะห์ข้อที่ถูกและข้อที่ผิดอย่างละเอียด โดยมีคุณครูผู้คุมคอยให้ความช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม นักเรียนจะเข้าใจ เรียนรู้ และจดจำในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างมีระบบ

ทีมงานอาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการต่างๆ ให้กับผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน ช่วงพัก (ซึ่งจะมีการพักเล็กทุกๆ 15 นาทีของการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เปิดสมองการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาและจะช่วยลดความตึงเครียดต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้ดี) และหลังเลิกเรียน เป็นกิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้างสมาธิ ทักษะการคิด ได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตัวเอง เพิ่มความมั่นใจความแข็งแกร่งในการตัดสินใจ

มีการทดลองทำข้อทดสอบเสมือน ข้อสอบสาธิต จริง!! ในทุกๆ สิ้นเดือน เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักที่จะฟังโจทย์หรือคำสั่งให้เข้าใจได้ครบถ้วนด้วยตนเอง และสามารถนำข้อมูลไปคิดวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนความรู้ที่ได้เรียนมา และกล้าที่จะตัดสินใจทำข้อทดสอบได้ด้วยตัวเอง ผู้ปกครองจะสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี และจะช่วยลดความตึงเครียดให้กับเด็กในเวลาที่จะต้องไปสอบในวันจริงอีกด้วย

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

T Entrance ช่วยได้อย่างไร?

จากประสบการณ์สอนซึ่งเป็น โรงเรียน ติวสอบสาธิต มาร่วม 15 ปี ในแต่ละปีนักเรียนสอบเข้าสาธิตเกษตรได้เกิน 40% ของเด็กทั้งหมดที่มาเรียนและไม่ใช่แค่เฉพาะ สอบสาธิต เท่านั้น แต่สามารถส่งเด็กสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯได้จำนวนมากมาย

ไม่ใช่เพียงแค่การติวเข้าสาธิตเท่านั้น ทีมงานผู้สอนของเราเป็นอาจารย์จริงมีวิธีการสอนอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กดดัน คุณครูมีความเข้าใจเด็กๆ เป็นอย่างดี เพราะเป็นครูระดับปฐมวัยโดยตรง สอนโดยการใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถสร้างจินตภาพ เข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปขององค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กจดจำและนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในโจทย์ข้อสอบต่างๆ ได้อย่างถูกระบบ เด็กๆ จะมีความสุขและรู้สึกสนุกสนานในการเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เด็กต้องไม่รู้สึกเครียดในเวลาเรียน เด็กต้องเรียนด้วยความเข้าใจด้วยความสนุก โดยได้รับแรงกระตุ้นสนับสนุนจากคุณครูทั้งหลาย เด็กต้องมีอิสระในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องมีความสุขในการเรียนรู้ โดยคุณครูจะจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิสอดแทรกในเรียนอยู่ตลอด จึงไม่เหมือนติวเตอร์สาธิตทั่วไปแน่นอน

การ เตรียมตัวสอบสาธิต ควรเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จะเป็นการฝึกที่เห็นผลได้ดีกว่า เด็กเล็กไม่เหมือนเด็กโต ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่า การเริ่มต้นฝึก ทั้งการนั่งเรียนคนเดียว คิดเองทำเองได้ด้วยตนเองต้อง ฝึกสมาธิในการฟังโจทย์ จนถึงการทำข้อสอบด้วยตนเองให้ได้อย่างดี เด็กที่มีช่วงเวลาการฝึกฝนที่ยาวนานกว่าจะได้เปรียบในเรื่องของการปรับตัวให้คุ้นเคยกับระบบของการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่กดดัน เด็กจะมีโอกาสได้ฝึกฝนจนชำนาญ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในที่สุด

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

การแข่งขันสูงอย่างไร ?

โรงเรียนสาธิตเกษตร รับนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ปีละ 280 โดยแบ่งเป็น

1. เด็กลูกหลานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, ลูกผู้มีพระคุณ, สมาคมผู้ปกครอง, สมาคมศิษย์เก่า, สิทธิอาจารย์ระดับสูง, สิทธิจากอื่นๆ รวม 150 คน
2. เป็นเด็กที่สอบได้เองจริงจำนวน 130 คน

ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะการแข่งขันในการสอบจริงๆ เท่านั้น!!

ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ

ชุดที่ 1 เป็นเรื่องวิชาการ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว
ชุดที่ 2 เป็นเรื่องความถนัด (GAT/PAT)

ในแต่ละข้อมีความหมายมาก จุดประสงค์ของการ ติวสอบเข้าสาธิต ที่สำคัญคือ การที่เด็กของเราสามารถทำข้อสอบให้ได้จำนวนมากที่สุด เพราะผู้เข้าสอบร่วม 3,000 คน แต่รับได้แค่ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น

เตรียมตัวลูกอย่างไร จึงจะสอบได้

1. เด็กควรอ่านออกเขียนได้คล่องแคล่ว เพราะในการแก้ปัญหาโจทย์หลายๆข้อ ต้องมีการจด ทด เพื่อกันลืม และถ้าเด็กๆสามารถอ่านคำตอบได้เองก็จะสร้างความมั่นใจในการเลือกข้อที่ถูกต้องได้ดีขึ้น เนื่องจากอาจารย์ในห้องสอบจะอ่านโจทย์และคำตอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยก็มีจำนวนไม่น้อย
2. สามารถบวกลบเลข 2 หลักได้รวดเร็ว และแก้ปัญหาโจทย์สองชั้นได้แม่นยำ เด็กที่ยังนับนิ้วอาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดให้
3. มีความรู้รอบตัว ประสบการณ์ชีวิตในระดับ ป.1-2
4. มีสมาธิในการฟังที่ดี เพราะอาจารย์ในห้องสอบจะอ่านโจทย์และคำตอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. มีความอดทนสูง อดทนที่จะอยู่กับคนแปลกหน้า แปลกสถานที่ อดทนที่จะตั้งใจฟัง ตั้งใจคิด และยังถูกกดดันด้วยข้อสอบที่แสนยาก เวลาที่ใช้ในการสอบเป็นเวลาถึง 3 ชั่วโมง
6. มีความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบ นั่นหมายถึง เด็กที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้เต็มเปี่ยม
7. มีความแม่นยำ รวดเร็วในการคิด ตอบปัญหาได้อย่างรอบคอบได้เป็นอย่างดี

ติวสาธิตที่ไหนดี เรียนที่ไหนดี ?

ปัจจุบันมีโรงเรียน ติวสาธิต มากมาย ซึ่งติวเตอร์สาธิตทั่วไปไม่ใช่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ไม่มีความเข้าใจในภาวะของเด็กแต่ละคน ผู้สอนจะพยายามให้ความรู้แก่เด็กให้มากๆเข้าไว้ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญในปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ  จึงเกิดปัญหาว่าเด็กรับไม่ได้ในที่สุด สิ่งที่สอนไปก็แค่ผ่านสมองผ่านหูผ่านตาเด็กไป แต่เด็กนำไปใช้งานไม่เป็น ผลคือเด็กไม่สามารถทำข้อสอบได้จริง การสอนไม่ใช่แค่ทำแบบฝึกหัดอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอีกมากมาย

ผู้ปกครองสามารถปรึกษาและสอบถามได้โดยตรงกับ


อาจารย์เปิ้ล ที่เบอร์ 098-289-8533, ไลน์ไอดี @kritayaschool

เปิดรับสมัครสอน 2 ระดับดังนี้
1. ชั้นอนุบาล 2 (เด็กเกิดปี 2556) เพื่อสอบในปี 2562
2. ชั้นอนุบาล3 (เด็กเกิดปี 2555) เพื่อสอบในปี 2561

วันเรียน วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 9:00 ถึง 15:00 น.

ข่าวดี! สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนคู่กันทั้ง 2 คอร์ส (คอร์สข้อสอบวิชาการช่วงเช้าและคอร์สเชาวน์ช่วงบ่าย) มีส่วนลดค่าเอกสารแรกเข้า เหลือ คอร์สละ 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด!!!

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

***ในช่วงปิดเทอม*** โรงเรียนอนุบาลกฤตยา เปิดสอนคอร์สพิเศษสำหรับการเตรียมพื้นฐานนักเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต เรียน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 ถึง 15:00 น. รับสมัครตลอด เดือนตุลาคม, มีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม นี้ค่ะ

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

แผนที่ T Entrance

ดู แผนที่ T Entrance ใน Google Map ขนาดใหญ่กว่า หรือดู แผนที่แบบปกติ